Τρίτη Ηλικία

Fri Jan 01 2021 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Τη σχολική μας μονάδα διαχρονικά τη χαρακτηρίζει η έμφαση που δίνει στην υλοποίηση
προγραμμάτων σχετικών με την Τέχνη και τον Πολιτισμό.